KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
1) PH Sơn Thái An Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 2) PH Sơn Trà Tú Anh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 3) PH Sơn Thái Anh Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 4) PH Lê Hải Âu Tràm Kiến - Châu Hưng 50.000 đ 5) PH Lý Khởi Bằng Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 6) PH Dương Hoàng Bảnh Kiết lập A - Lâm Tân 50.000 đ 7) PH Danh Thị Ngọc Bích Mỹ Tây B - Mỹ Qưới 100.000 đ 8) PH Lý Thị Hoàng Dung Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 9) PH Danh Chí Dũng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 10) PH Sơn Minh Hải Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 11) PH Danh Hậu Ấp 23 - Châu Hưng 100.000 đ 12) PH Lâm Vũ Hoàng Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 13) PH Thạch Nhựt Hồng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 14) PH Lý Thanh Huy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 15) PH Tăng Huy Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 16) PH Phương Thị Huyền Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 17) PH Lý Vĩnh Kỳ Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 18) PH Trịnh Thị Ngọc Linh Báo Cát - Châu Hưng 100.000 đ 19) PH Đinh Văn Lộc Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 20) PH Phan Thị Kim Ngân Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 21) PH Thạch Ngoan Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 22) PH Thạch Thị Bích Ngọc Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 23) PH Danh Hoàng Nhanh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 24) PH Lý Thị Nhụy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 25) PH Thạch An Phú Trung Hòa - Tuân Tức 100.000 đ 26) PH Lữ Thị Ngọc Qúy Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 27) PH Trần Thị Kim Quyên Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 28) PH Huỳnh Thị Va Ri Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 29) PH Trần HữuTâm Vĩnh Thành - Vĩnh Lợi 50.000 đ 30) PH Danh Chí Thắng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 31) PH Kim Thị Bích Thảo Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 32) PH Lý Hồng Trang Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 33) PH Thạch Thị Xà Trang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 34) PH Quách Sơn Tùng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 500.000 đ 35) PH Lâm Hoàng Tỷ Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 90.000 đ 36) PH Thạch Hữu Bằng Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 37) PH Trần Tư Cách Vĩnh Phong - Vĩnh Qưới 100.000 đ 38) PH Thạch Thị Bích Đào Xóm Tro 2 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 39) PH Quách Thành Đạt Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 40) PH Thạch Dĩ Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 41) PH Võ Nhật Duy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 42) PH Đinh Tiến Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 43) PH Danh Hữu Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 44) PH Dương Minh Hào Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 45) PH Lý Chí Hiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 46) PH Châu Húa Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 50.000 đ 47) PH Thạch Minh Khang B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 48) PH Danh Kiệt Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 49) PH Sơn Tài Lộc Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 50) PH Lâm Si Lợi Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 51) PH Ngô Thành Minh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 52) PH Thạch Thị Mừng Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 53) PH Châu Diễm My Bào Cát - Châu Hưng 50.000 đ 54) PH Lý Thị Bé Ngân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 55) PH Sơn Thị Thảo Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 56) PH Danh Thị Huỳnh Như Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 57) PH Danh Thị Phương Oanh Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 200.000 đ 58) PH Thạch Phét Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 59) PH Danh Hoàng Phương B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 60) PH Hàn Thị Quyên Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 61) PH Danh Thị Na Rin Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 62) PH Trần Ngọc Thắm Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 63) PH Lâm Thu Thảo Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 64) PH Đồ Minh Thông Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 65) PH Lý Bích Thuận Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 66) PH Sơn Thị Yến Hồng Thủy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 67) PH Sơn Thị Thanh Thủy Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 68) PH Sơn Tinh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 69) PH Bành Thị Thái Châu Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 70) PH Sơn Danh Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 71) PH Triệu Đô Số 8 - Châu Hưng 50.000 đ 72) PH Danh Đô Vĩnh Tiền - Vĩnh Biên 50.000 đ 73) PH Danh Huỳnh Hữu Đức Ấp B1- Thạnh Tân 100.000 đ 74) PH Lý Văn Được Tân Định - Tuân Tức 50.000 đ 75) PH Triệu Quốc Duy Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 76) PH Lý Thị Duyên Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 77) PH Phạm Lý Hải Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 78) PH Thạch Thanh Hào Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 79) PH Thạch Huỳnh Hậu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 80) PH Sơn Hiệp Trương Hiền -Thạnh Trị 50.000 đ 81) PH Thạch Minh Hiếu B2 - ThạnhTân 50.000 đ 82) PH Danh Thị Như Huỳnh Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 83) PH Lý Văn Kiệt Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 84) PH Danh Thị Lel Số 8 - TT Hưng lợi 50.000 đ 85) PH Dương Hữu Luân B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 86) PH Thạch Thị Lệ Ngân Xa Mau 2 - TTPhú Lộc 50.000 đ 87) PH Danh Hồng Nhi Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 88) PH Đào Nguyễn Thái B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 89) PH Lâm Yến Thanh Kinh Ngay 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 90) PH Dương Cẩm Thúy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 91) PH Huỳnh Thị Thanh Thủy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 92) PH Lâm Tình Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 93) PH Ngô Mạnh Trường Khóm 2 - TX Ngã Năm 100.000 đ 94) PH Huỳnh Triệu Ánh Xuân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 95) PH Triệu Nhật Ái Tân Lợi- Thạnh Tân 50.000 đ 96) PH Lâm Sơn Vũ anh Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 97) PH Dương Nhật Anh Trung Hòa -Tuân Tức 50.000 đ 98) PH Danh Cường Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 99) PH Cao Thị Mỹ Dung Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 100) PH Diệp Thị Cẩm Giang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 101) PH Trần Thị Ngọc Hà B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 102) PH Thạch Thị Hoa Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 103) PH Liêu Thị Nhã Linh B1- Thạnh Tân 50.000 đ 104) PH Triệu Minh Long Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 105) PH Danh Thị Ngọc Mỹ Giồng Chùa - TT Hưng Lợi 50.000 đ 106) PH Sơn Thị Bích Ngân Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 107) PH Sơn Thị Ngoan Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 108) PH Cao Thị Kim Phụng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 109) PH Sơn Hoàng Quy Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 110) PH Thạch Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 111) PH Nguyễn Thị Kim Tỏa B1- Thạnh Tân 100.000 đ 112) PH Dương Hoàng Tỏa B2- Thạnh Tân 50.000 đ 113) PH Võ Thị Trang Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 114) PH Quách Minh Trí Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 115) PH Thạch Trường Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 116) PH Lâm Thị Triệu Vy Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 117) PH Lý Hoàng Xiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 118) PH Sơn Thị Ngọc Yến Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 119) PH Đinh Quốc Bảo Ấp Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 120) PH Dương Thị Kim Chi Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 50.000 đ 121) PH Lý Thị Kiều Diễm Ấp Trà Do - Xã Lâm Kiết 50.000 đ 122) PH Trần Ngọc Huy Ấp Trung Thành - Tuân Tức 200.000đ 123) PH Thạch Ngọc Khá Ấp Kiết Thắng -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 124) PH Trần Văn Khang Ấp Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 125) PH Danh Thị Kiều Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 50.000 đ 126) PH Thạch Vi Mel Ấp Tân Lợi -Xã Thạnh Tân 30.000 đ 127) PH Danh Thị Mi Ấp Nàng Rền - TT Phú Lộc 50.000 đ 128) PH Lâm Thị Diễm My Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 100.000 đ 129) PH Lý Thị Ngân Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 130) PH Danh Thị Hồng Ngân Ấp Trung Nhất - Xã Lâm Tân 50.000 đ 131) PH Thạch Thị Thu Ngọc Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 100.000 đ 132) PH Danh Thị Yến Nhanh Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 100.000 đ 133) PH Mai Quỳnh Như Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 134) PH Danh Đức Phú Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 500.000 đ 135) PH Sơn Lý Hồng Phúc Ấp Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 136) PH Lâm Thị Quyên Ấp Xóm Tro II - Châu Hưng 200.000 đ 137) PH Trần Thị Thu Thanh Ấp B2 - Xã Thạnh Tân 50.000 đ 138) PH Huỳnh Thel Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 139) PH Trần Huỳnh Anh Thư Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 140) PH Trần Kim Tiến Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 200.000 đ 141) PH Trịnh Thị Bảo Trang Ấp Bào Cát - TT Hưng Lợi 100.000 đ 142) PH Thạch Thị Chành Ty Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 50.000 đ 143) PH Triệu Hoàng Vinh Ấp Kiết Lập B -Xã Lâm Tân 100.000 đ 144) PH Thạch Tường Vy Ấp Số 9- TT Hưng Lợi 200.000 đ 145) PH Trần Thị Bích Châm Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 146) PH Trần Văn Chanh Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 147) PH Trần Thi Bích Du Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 148) PH Sơn Thanh Duy B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 149) PH Sơn Thị Bé Hà Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 150) PH Thạch Thị Hảo Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 151) PH Lâm Hiếu Kiết Lợi - Lâm Kiết 100.000 đ 152) PH Trịnh Thị Huệ Kinh Ngay 2- Châu Hưng 100.000 đ 153) PH Trần Nhựt Lan Kiết Lập A- Lâm Tân 100.000 đ 154) PH Thạch Thị Phương Linh Xa Mau 2- Phú Lộc 60.000 đ 155) PH Danh Thị Tài Linh Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 60.000 đ 156) PH Thạch Thị Cẩm Loan Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 157) PH Danh Thị Chúc Mai Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 158) PH Lý Thị Ánh Nguyệt Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 159) PH Thạch Minh Nhí Xa Mau 2- Phú Lộc 50.000 đ 160) PH Lý Thanh Phụng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 161) PH Lâm Phụng Trung Thành - Tuân Tức 50.000 đ 162) PH Lý Quang Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 163) PH Trần Anh Thư Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 100.000 đ 164) PH Lâm Thị Bích Thúy Châu Hưng 50.000 đ 165) PH Lữ Thị Mỹ Tiên Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 166) PH Lý Thị Hà Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 167) PH Thạch Thị Chanh Huy Tú Trung Hòa - Tuân Tức 200.000 đ 168) PH Thạch Minh Xuân B2 - Thạnh Tân 100.000 đ 169) PH Danh Thị Bé Ba Ấp B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 170) PH Tiết Minh Bằng Kiết Thắng-Lâm Kiết 100.000 đ 171) PH Sơn Trúc Đào Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 172) PH Sơn Diêu Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 173) PH Danh Hòa Xa Mau 2. TT Phú Lộc 100.000 đ 174) PH Thạch Thị Giang Hương Trương Hiền Thạnh Trị 100.000 đ 175) PH Lý Hoàng Khang Trung Bình- Tuân Tuất 100.000 đ 176) PH Sơn Thị ý Linh Trung Binh- Tuân Tuất 50.000 đ 177) PH Diệp Thị Linh Trung Thành - Tuân Tuất 100.000 đ 178) PH Quách Trọng Nghĩa Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 179) PH Thạch Trường Phát B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 180) PH Thạch Quy Trung Bình- Tuân Tuất 50.000 đ 181) PH Thạch Vang Thanh Xa Mau 2. TT Phú Lộc 50.000 đ 182) PH Lý Thị Thu Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 200.000 đ 183) PH Lý Thị Thiên Lâm Kiết - Thạnh Trị 100.000 đ 184) PH Sơn Thị Bảo Trân Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 185) PH Thạch Thị Giàu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 186) PH Hứa Khả Huy Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 187) PH Thạch Thanh Huy Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 188) PH Lý Minh Khang Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 189) PH Lý Thị Liền Trung Nhất - Lâm Tân 90.000 đ 190) PH Sơn Lý Thị Tài Liễu B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 191) PH Danh Ngọc Lộc Số 8 - TT Hưng Lợi 200.000 đ 192) PH Danh Lợi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 193) PH Danh Chấn Nguyên Trương Hiền - Thạnh Trị 100.000 đ 194) PH Lâm Thái Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 100.000 đ 195) PH Quách Thị Chằm Pây Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 196) PH Sơn Qúi Trung Hòa- Tuân Tức 100.000 đ 197) PH Danh Quy Số 9- TT Hưng Lợi 100.000 đ 198) PH Danh Thi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 199) PH Lý Thị Thanh Thúy Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 200) PH Thạch Thị Cẩm Tiên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 201) PH Sơn Bảo Trăm Chợ Cũ - TT Hưng Lợi 100.000 đ 202) PH Sơn Thị Huyền Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 203) PH Thạch Thị Mai Trinh Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 50.000 đ 204) PH Trần Lưu Viễn Tường Xa Mau 100.000đ 205) Ông Đặng Thái Ngọc TT Phú Lộc 500kg gạo 206) CBGVNV trường THCS DTNT Huyện Thạnh Trị 3.100.000 đ 207) Đại đức Lý Hải Trụ trì chùa Tuân Tức Cũ 1.500.000 đ 208) Xe khách Bảo Ngọc TT Phú Lộc 1.000.000 đ 209) Anh Lâm Phương Tùng Huyện Châu Thành. 1.000.000 đ 210) Anh Quách Ngọc Trí Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ xuyên 1.000.000 đ 211) Ông Phan văn Hó Tạp hóa Phú Lộc 1.100.000đ 212) Hội khuyến học huyện Thạnh Trị 1.000.000 đ 213) Ủy Ban Nhân Xã Thạnh Tân 1.000.000 đ 214) Ông Trương Vũ Phương Phó Chủ tịch UBND Huyện 1.000.000 đ 215) Xe khách Minh Châu TT Hưng Lợi 1.000.000 đ 216) Ngân Hàng Eximbank Chi Nhánh Bạc Kiêu 1.000.000 đ 217) Hòa thượng Hồng Kim Phuôn Chùa Lâm Kiết 1.000.000 đ 218) Xưởng dệt may Vĩnh Thịnh Bạc liêu 800.000đ 219) Ông Lý Việt Hài TT Phú Lộc 500.000đ 220) Cửa sắt Vũ TT Phú Lộc 500.000đ 221) Ông Lâm Thol Trưởng Dân Vân Huyện Thạnh Trị 500.000 đ 222) Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy 500.000 đ 223) Phòng GD-ĐT huyện 500.000 đ 224) Bảo Việt Thạnh Trị 500.000 đ 225) Ông Hứa Phận Trưởng phòng Dân Tộc huyện 500.000 đ 226) UBND TT Hưng Lợi 500.000đ 227) Đảng Ủy TT Hưng Lợi 500.000đ 228) Phòng Kế Hoạch Tài Chính huyện 500.000 đ 229) Cô Trần Ngọc Loan H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 2 500.000đ 230) Thầy Nguyễn Văn Dũ H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 500.000đ 231) Thầy Trần Anh Tân H. Trưởng trường THPT Thạn Tân 200.000 đ 232) Trường THCS Vĩnh Lợi 200.000 đ 233) Ông Sơn Minh Dũng Trưởng Công An TT Hưng Lợi 200.000đ 234) Photo Phường TT Phú Lộc 200.000 đ 235) Cô Lâm Thị Mỹ Căn tin trường DTNT 200.000đ 236) Hội Đồng Đội huyện 200.000 đ 237) Trạm Y Tế TT Hưng Lợi 200.000 đ 238) Ông Thạch SaRi Chủ tịch UBND TT Hưng Lợi 200.000 đ 239) Cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Thịnh TT Hưng Lợi 200.000đ 240) Ông Trần Phiên Lâm Tân 200.000 đ 241) Trường THCS Vĩnh Thành 200.000 đ 242) Ông Quách Tôn TT Hưng Lơi 300.000 đ 243) Trường THCS Châu Hưng Xã Châu Hưng 200.000 đ 244) Hội ngưới cao tuổi TT Hưng Lợi 200.000đ 245) Ông Quốc Bình (Phến) TT Hưng Lợi 200.000đ 246) Nguyễn Thành Tâm HNCT TT Hưng Lợi 200.000 đ 247) Ông Lý Bậc Hó Hưng lợi 200.000 đ 248) Cô Tăng Thị Thoa PBT Đoàn TT Hưng Lợi 200.000đ 249) Cafe Thùy Dương TT Phú Lộc 200.000 đ 250) Thầy Danh Dương Tiểu học Hưng Lợi 100.000đ 251) Ông Tô Đạt TT Hưng Lợi 100.000 đ 252) Cửa nhôm Trương Hiền-Thạnh trị 100.000 253) Đại lí thuốc tây Cô Dung Phú Lộc 100.000 254) Thầy Bel Hưng lợi 50.000 đ
Chi tiết tin
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

Sơ kết học kì 1 và kế hoạch hoạt động của trường trong tháng 01/2019 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠNH TRỊ

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ

 


Số:   08/KH-DTNT.TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Thạnh Trị, ngày   14    tháng  01  năm 2019

 

 BÁO CÁO THÁNG 12/2018 VÀ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019

 


A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

I. Công tác trọng tâm

1. Hoạt động chủ điểm chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, hưởng ứng tháng Hành động phòng chống HIV/AIDS;

2. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tổ chức kiểm tra học kỳ I, dự thi học sinh giỏi cấp huyện;

3. Tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2018 và lập dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2019;

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Các trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong buổi sinh hoạt dưới cờ, HĐGDNGLL, giao lưu,..Qua đó, tập trung tuyên truyền các tài liệu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam;

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng và ý thức chấp hành pháp luật trong CB, GV, NV và học sinh.

2. Công tác phát triển và duy trì số lượng

2.1. Về đội ngũ

Toàn trường có 37 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó cán bộ quản lý 03 người, 21 giáo viên, 191 nhân viên.

2.2. Về mạng lưới trường, lớp, học sinh 

Công tác duy trì sĩ số học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện. Tính đến thời điểm ngày 31/12, sĩ số học sinh toàn trường: 263, so với tháng 11 số học sinh giữ vững. Cụ thể:

- Lớp 6: 02 lớp với 70/36nữ; Khmer/nữ: 66/33; Kinh/nữ: 03/02;  Hoa/nữ: 01/01

- Lớp 7: 02 lớp với 66/37 nữ; Khmer/nữ: 62/34; Kinh/nữ: 03/02; Hoa/nữ: 01/0

- Lớp 8: 02 lớp với 64/39 nữ; Khmer/nữ: 61/36; Kinh/nữ: 03/03; Hoa/nữ: 0/0

- Lớp 9: 02 lớp với 63/26 nữ; Khmer/nữ: 60/25; Kinh/nữ: 03/01; Hoa/nữ: 0/0

3. Công tác chuyên môn

3.1. Giáo dục phổ thông

- Dự thi học sinh giỏi cấp huyện (02/12)

- Ôn tập, kiểm tra HKI theo lịch của PGD&ĐT.

- Kết thúc HKI.

- Hoàn thành công tác vào điểm (hệ thống quản lý, học bạ, sổ liên lạc), sơ kết lớp.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên cả tổ chuyên môn.

3.2. Giáo dục dân tộc

- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Khmer ngữ (thời gian kiểm tra trước chương trình phổ thông 1 tuần);

- Phát tập, sách, bút cho học sinh học tiếng Khmer;

4. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện vệ sinh trường, lớp học và nhà vệ sinh, chăm sóc, tưới cây xanh.

- Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác.

- Kiểm tra phòng học, phòng ở nội trú, các phòng làm việc...

- Tiếp tục phân công giáo viên bộ môn rà soát các thiết bị dạy học còn sử dụng được sắp xếp ngăn nắp và phân công nhân viên tưới cây xanh trong khuôn viên trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động câu lạc bộ TDTT.

- Tiến hành phân công kiểm kê tài sản cuối năm 2018.

5. Công tác kiểm tra

Kiểm tra, giám sát công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ I, hoạt động nội trú

6. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học và sinh hoạt nội trú của giáo viên, học sinh.

- Cập nhật kịp thời các sổ trực theo quy định.

7. Công tác y tế

- Duy trì việc lưu phẩm và sơ cấp cứu HS.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.

8. Công tác thư viện

- Duy trì việc đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Giới thiệu sách theo chủ điểm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12.

9. Hoạt động Đoàn thể xã hội

9.1. Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tổ chức giải bóng đá nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).

- UBKT công đoàn kiểm tra kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm.

9.2. Đoàn thanh niên

- Chăm sóc cây xanh xung quanh khuôn viên trường.

- Làm tổng vệ sinh xung quanh trường học.

- Câu lạc bộ Thể dục thể thao hoạt động theo kế hoạch.

- Đăng kí việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

  9.3. Đội thiếu niên

- Tổ chức tuyên truyền ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12) thông qua SHDC và có lồng ghép hái hoa dân chủ.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nề nếp - tác phong của các em học sinh.

- Nhắc nhở học sinh tập trung học tập và chuẩn bị cho kỳ thi HKI.

- Phối hợp với CLB Điền kinh hướng dẫn HS tham gia tập luyện chuẩn bị tham gia giải Điền kinh cấp huyện sắp tới.

- Tổ chức phong trào sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn sinh học tổ chức giáo dục giới tính cho HS.

- Tiếp tục chấm điểm lớp em xanh - sạch - đẹp - an toàn và chăm sóc vườn hoa của em.

10. Vườn trường

- Duy trì việc chăm sóc và cắt tỉa cây xanh, cây kiểng.

- Bổ sung chậu kiểng trước sân trường.

11. Ban quản sinh

- Tiếp tục kiểm tra giờ ngủ trưa và đêm của HS.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ việc thực hiện vệ sinh phòng ở.

12. Công tác quản lý

- Thành lập Ban tổ chức kiểm tra học kỳ I.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

- Kê khai tài sản cá nhân (HT, PHT, KT, Thủ quỹ)

- Tổ chức kiểm kê tài sản, tài cính cuối năm 2018 và lập dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2019.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

I/ Triển khai Công văn cấp trên

- Thông báo số 37/TB-UBND ngày 06/12/2018 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết năm 2019;

- Công văn số 02/PGD&ĐT ngày 02/01/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc triển khai thực hiện đảm bảo trật tự ATGT tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội Xuân năm 2019;

- Công văn số 03/PGD&ĐT ngày 03/01/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc khai thác và sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi do bộ GD&ĐT cung cấp;

- Công văn số 08/PGDĐT ngày 04/01/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lưu tại phòng GDĐT và thực hiện hồ sơ nghỉ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP;

- Công văn số 15/PGD&ĐT ngày 07/01/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc thực hiện phong trào ”Chống rác thải nhựa” trong trường học;

- Công văn số 18/CV-PGD&ĐT ngày 08/01/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ Hội Xuân năm 2019.

II/ Công tác trọng tâm

1. Tổ chức sơ kết HKI năm học 2018-2019;

2. Đẩy mạnh công tác chuyên môn và ổn định nền nếp dạy và học sau kiểm tra  HKI;

3. Tham gai giải Điền kinh học sinh và bơi cấp huyện; Tiếp tục công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh;

5. Kiểm tra thực chuyên đề và toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 09/01;

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, HĐNGLL và công tác chủ nhiệm. Đồng thời liên lạc với gia đình sau khi có kết quả HKI về tình hình học tập của học sinh;

- Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Giáo dục phổ thông

- Báo cáo sơ kết HKI Giáo dục trung học; sơ kết thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin về Phòng GD&ĐT ngày 03/1/2019; sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học về Phòng GD&ĐT ngày 01/1/2019.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vòng lý thuyết (26/01/2018).

- Hoàn thành chương trình HKI ngày 04/01/2019. Bắt đầu HKII ngày 07/01/2019 (18 tuần thực học, nghỉ Tết, nghỉ lễ, còn lại dành cho hoạt động khác);

- Sơ kết lớp (11/01/2019); sơ kết Hội đồng (16/01/2019);

- Dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh (28/01/2019);

- Tham gia dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện vòng kể chuyện (04/01/2019).

- Sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học: tổ Lý-Hóa-Sinh-Năng khiếu.

- Dạy học theo chủ đề: tổ Lý-Hóa-Sinh-Năng khiếu, tổ Toán-Tin.

2.2. Giáo dục dân tộc

- Tổng hợp báo cáo sơ kết học kì I gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Tham dự chuyên đề GDDT tại trường TH Thạnh Tân 2, ngày 21/01/2019 (PHT phụ trách chuyên môn, tổ trưởng, giáo viên dạy khmer);

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Khmer lớp 9 dự thi cấp tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nhiệm ý tiếng Khmer hoàn thành Chương trình tiểu học lớp 5, lớp 9.

4. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Tiếp tục kiểm tra và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất;

- Tiếp tục kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện vệ sinh trường, lớp học và nhà vệ sinh, chăm sóc cây xanh; Sơ kết phong trào vườn hoa tổ;

        - Tăng cường tập luyện và tham gia giải điền kinh và bơi học sinh phổ thông cấp huyện (19-20/01/2019).

5. Công tác kiểm tra

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra học kỳ I về Phòng GD&ĐT (10/01/2019);

- Kiểm tra chuyên đề: Thầy Lâm Trịnh Hoàng Tấn Tài, cô Sơn Thị Hồng Huệ;

- Kiểm tra toàn diện: cô Trần Thị Anh Thư.

6. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học và sinh hoạt nội trú của giáo viên, học sinh.

- Cập nhật kịp thời các sổ trực theo quy định.

7. Công tác y tế

- Duy trì việc lưu phẩm và sơ cấp cứu HS;

-Tuyên truyền và phòng chống các bệnh mùa lạnh, phát huy năng lực chuyên môn của nhân viên y tế.

8. Công tác thư viện

  - Thu và phát sách giáo khoa Ngữ văn và Toán học kỳ I cho học sinh mượn;

- Duy trì việc đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

- Giới thiệu sách theo chủ điểm ngày Học sinh, sinh viên Việt nam 09/01.

9. Hoạt động Đoàn thể xã hội

9.1. Công đoàn

- Tham gia giao lưu thể thao với CĐCS trường THCS Tuân Tức.

- Sơ kết hoạt động công đoàn HKI năm học 2018- 2019.

- Quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2018.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

9.2. Đoàn thanh niên

   - Tiếp tục chăm sóc cây xanh xung quanh khuôn viên trường.

   - Duy trì phân công đoàn viên quan sát HS làm tổng vệ sinh xung quanh trường học.

   - Tiếp tục bồi dưỡng ĐV ưu tú giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

   - Đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: H.Huệ, Ái.

   - Tổ chức lưu kết nghĩa với trường bạn trong tỉnh.

   - Các câu lạc bộ TDTT hoạt động theo kế hoạch đề ra.

   - Xây dựng kế hoạch tham quan về nguồn trình lãnh đạo.

9.3. Đội thiếu niên

- Sơ kết các phong trào học kì I.

- Ổn định nền nếp, tác phong của các em ngay từ đầu học kì II.

- Tham gia phong trào viết thư Quốc Tế UPU lần thứ 48.

- Phối hợp tổ chức vòng sơ khảo văn nghệ;

- Thường xuyên nhắc nhở lớp trực làm vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học.

- Vận động đội viên tham gia tốt phong trào Nhà khăn quàng đỏ cấp huyện và tết vì người nghèo.

- Sơ kết phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

- Tiếp tục phối hợp với các câu lạc bộ TDTT duy trì tập luyện và chuẩn bị tham gia giải Điền kinh và bơi lội cấp huyện.

10. Vườn trường

Tiếp tục duy trì chăm sóc cay kiểng, xanh trong khuôn viên trường.

11. Ban quản sinh

- Ổn định và phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong Ban;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nhắc nhỡ việc vi phạm nội quy khu nội trú;

12. Công tác quản lý

- Nghỉ tết Dương lịch từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019;

- Thành lập Ban kiểm tra chuyên đề, toàn diện;

- Tổ chức vòng sơ khảo văn nghệ;

- Tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên giỏi cấp trường vòng lý thuyết;

- Tổ chức sơ kết HKI và triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII;

- Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong trường học theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2018 và kế hoạch hoạt động tháng 01/2019, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Hiệu trưởng

- BGH, GV, NV trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Lâm Kim Hà

 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN THÁNG 01/2019

 

31/12- 01/01/2019

Nghỉ tết Dương lịch

04/01/2019

Kết thúc chương trình học kỳ 1

07/01/2019

Vào chương trình học kỳ 2

19-20/01/2019

Tham gia giải điền kinh và bơi học sinh phổ thông

21/01/2019

Tham dự chuyên đề GDDT tại trường TH Thạnh Tân 2

28/01/2019

Dự thi HS giỏi cáp tỉnh tại THPT Hoàng Diệu

 

.

 

 

Tác giả:  Hiệu trưởng  (Tin được đưa bởi:  Admin)
Tin cùng nhóm
- LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KÌ 1
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 TUẦN 24
Góc âm nhạc
Danh sách website
Liên kết thường dùng
Trang thông tin điện tử Trường THCS Dân Tộc Nội Trú Huyện Thạnh Trị: dtntthanhtri.edu.vn.
Địa chỉ: ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Tổng biên tập: Hồng Thanh Thoại- Hiệu trưởng; Điện thoại: 0793898556

Số lần truy cập trang web: 107326 Lượt truy cập
Có 5 khách đang truy cập