KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
1) PH Sơn Thái An Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 2) PH Sơn Trà Tú Anh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 3) PH Sơn Thái Anh Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 4) PH Lê Hải Âu Tràm Kiến - Châu Hưng 50.000 đ 5) PH Lý Khởi Bằng Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 6) PH Dương Hoàng Bảnh Kiết lập A - Lâm Tân 50.000 đ 7) PH Danh Thị Ngọc Bích Mỹ Tây B - Mỹ Qưới 100.000 đ 8) PH Lý Thị Hoàng Dung Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 9) PH Danh Chí Dũng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 10) PH Sơn Minh Hải Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 11) PH Danh Hậu Ấp 23 - Châu Hưng 100.000 đ 12) PH Lâm Vũ Hoàng Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 13) PH Thạch Nhựt Hồng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 14) PH Lý Thanh Huy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 15) PH Tăng Huy Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 16) PH Phương Thị Huyền Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 17) PH Lý Vĩnh Kỳ Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 18) PH Trịnh Thị Ngọc Linh Báo Cát - Châu Hưng 100.000 đ 19) PH Đinh Văn Lộc Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 20) PH Phan Thị Kim Ngân Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 21) PH Thạch Ngoan Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 22) PH Thạch Thị Bích Ngọc Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 23) PH Danh Hoàng Nhanh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 24) PH Lý Thị Nhụy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 25) PH Thạch An Phú Trung Hòa - Tuân Tức 100.000 đ 26) PH Lữ Thị Ngọc Qúy Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 27) PH Trần Thị Kim Quyên Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 28) PH Huỳnh Thị Va Ri Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 29) PH Trần HữuTâm Vĩnh Thành - Vĩnh Lợi 50.000 đ 30) PH Danh Chí Thắng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 31) PH Kim Thị Bích Thảo Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 32) PH Lý Hồng Trang Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 33) PH Thạch Thị Xà Trang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 34) PH Quách Sơn Tùng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 500.000 đ 35) PH Lâm Hoàng Tỷ Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 90.000 đ 36) PH Thạch Hữu Bằng Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 37) PH Trần Tư Cách Vĩnh Phong - Vĩnh Qưới 100.000 đ 38) PH Thạch Thị Bích Đào Xóm Tro 2 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 39) PH Quách Thành Đạt Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 40) PH Thạch Dĩ Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 41) PH Võ Nhật Duy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 42) PH Đinh Tiến Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 43) PH Danh Hữu Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 44) PH Dương Minh Hào Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 45) PH Lý Chí Hiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 46) PH Châu Húa Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 50.000 đ 47) PH Thạch Minh Khang B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 48) PH Danh Kiệt Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 49) PH Sơn Tài Lộc Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 50) PH Lâm Si Lợi Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 51) PH Ngô Thành Minh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 52) PH Thạch Thị Mừng Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 53) PH Châu Diễm My Bào Cát - Châu Hưng 50.000 đ 54) PH Lý Thị Bé Ngân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 55) PH Sơn Thị Thảo Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 56) PH Danh Thị Huỳnh Như Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 57) PH Danh Thị Phương Oanh Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 200.000 đ 58) PH Thạch Phét Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 59) PH Danh Hoàng Phương B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 60) PH Hàn Thị Quyên Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 61) PH Danh Thị Na Rin Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 62) PH Trần Ngọc Thắm Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 63) PH Lâm Thu Thảo Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 64) PH Đồ Minh Thông Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 65) PH Lý Bích Thuận Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 66) PH Sơn Thị Yến Hồng Thủy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 67) PH Sơn Thị Thanh Thủy Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 68) PH Sơn Tinh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 69) PH Bành Thị Thái Châu Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 70) PH Sơn Danh Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 71) PH Triệu Đô Số 8 - Châu Hưng 50.000 đ 72) PH Danh Đô Vĩnh Tiền - Vĩnh Biên 50.000 đ 73) PH Danh Huỳnh Hữu Đức Ấp B1- Thạnh Tân 100.000 đ 74) PH Lý Văn Được Tân Định - Tuân Tức 50.000 đ 75) PH Triệu Quốc Duy Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 76) PH Lý Thị Duyên Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 77) PH Phạm Lý Hải Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 78) PH Thạch Thanh Hào Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 79) PH Thạch Huỳnh Hậu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 80) PH Sơn Hiệp Trương Hiền -Thạnh Trị 50.000 đ 81) PH Thạch Minh Hiếu B2 - ThạnhTân 50.000 đ 82) PH Danh Thị Như Huỳnh Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 83) PH Lý Văn Kiệt Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 84) PH Danh Thị Lel Số 8 - TT Hưng lợi 50.000 đ 85) PH Dương Hữu Luân B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 86) PH Thạch Thị Lệ Ngân Xa Mau 2 - TTPhú Lộc 50.000 đ 87) PH Danh Hồng Nhi Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 88) PH Đào Nguyễn Thái B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 89) PH Lâm Yến Thanh Kinh Ngay 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 90) PH Dương Cẩm Thúy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 91) PH Huỳnh Thị Thanh Thủy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 92) PH Lâm Tình Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 93) PH Ngô Mạnh Trường Khóm 2 - TX Ngã Năm 100.000 đ 94) PH Huỳnh Triệu Ánh Xuân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 95) PH Triệu Nhật Ái Tân Lợi- Thạnh Tân 50.000 đ 96) PH Lâm Sơn Vũ anh Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 97) PH Dương Nhật Anh Trung Hòa -Tuân Tức 50.000 đ 98) PH Danh Cường Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 99) PH Cao Thị Mỹ Dung Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 100) PH Diệp Thị Cẩm Giang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 101) PH Trần Thị Ngọc Hà B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 102) PH Thạch Thị Hoa Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 103) PH Liêu Thị Nhã Linh B1- Thạnh Tân 50.000 đ 104) PH Triệu Minh Long Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 105) PH Danh Thị Ngọc Mỹ Giồng Chùa - TT Hưng Lợi 50.000 đ 106) PH Sơn Thị Bích Ngân Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 107) PH Sơn Thị Ngoan Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 108) PH Cao Thị Kim Phụng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 109) PH Sơn Hoàng Quy Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 110) PH Thạch Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 111) PH Nguyễn Thị Kim Tỏa B1- Thạnh Tân 100.000 đ 112) PH Dương Hoàng Tỏa B2- Thạnh Tân 50.000 đ 113) PH Võ Thị Trang Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 114) PH Quách Minh Trí Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 115) PH Thạch Trường Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 116) PH Lâm Thị Triệu Vy Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 117) PH Lý Hoàng Xiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 118) PH Sơn Thị Ngọc Yến Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 119) PH Đinh Quốc Bảo Ấp Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 120) PH Dương Thị Kim Chi Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 50.000 đ 121) PH Lý Thị Kiều Diễm Ấp Trà Do - Xã Lâm Kiết 50.000 đ 122) PH Trần Ngọc Huy Ấp Trung Thành - Tuân Tức 200.000đ 123) PH Thạch Ngọc Khá Ấp Kiết Thắng -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 124) PH Trần Văn Khang Ấp Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 125) PH Danh Thị Kiều Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 50.000 đ 126) PH Thạch Vi Mel Ấp Tân Lợi -Xã Thạnh Tân 30.000 đ 127) PH Danh Thị Mi Ấp Nàng Rền - TT Phú Lộc 50.000 đ 128) PH Lâm Thị Diễm My Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 100.000 đ 129) PH Lý Thị Ngân Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 130) PH Danh Thị Hồng Ngân Ấp Trung Nhất - Xã Lâm Tân 50.000 đ 131) PH Thạch Thị Thu Ngọc Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 100.000 đ 132) PH Danh Thị Yến Nhanh Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 100.000 đ 133) PH Mai Quỳnh Như Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 134) PH Danh Đức Phú Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 500.000 đ 135) PH Sơn Lý Hồng Phúc Ấp Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 136) PH Lâm Thị Quyên Ấp Xóm Tro II - Châu Hưng 200.000 đ 137) PH Trần Thị Thu Thanh Ấp B2 - Xã Thạnh Tân 50.000 đ 138) PH Huỳnh Thel Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 139) PH Trần Huỳnh Anh Thư Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 140) PH Trần Kim Tiến Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 200.000 đ 141) PH Trịnh Thị Bảo Trang Ấp Bào Cát - TT Hưng Lợi 100.000 đ 142) PH Thạch Thị Chành Ty Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 50.000 đ 143) PH Triệu Hoàng Vinh Ấp Kiết Lập B -Xã Lâm Tân 100.000 đ 144) PH Thạch Tường Vy Ấp Số 9- TT Hưng Lợi 200.000 đ 145) PH Trần Thị Bích Châm Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 146) PH Trần Văn Chanh Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 147) PH Trần Thi Bích Du Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 148) PH Sơn Thanh Duy B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 149) PH Sơn Thị Bé Hà Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 150) PH Thạch Thị Hảo Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 151) PH Lâm Hiếu Kiết Lợi - Lâm Kiết 100.000 đ 152) PH Trịnh Thị Huệ Kinh Ngay 2- Châu Hưng 100.000 đ 153) PH Trần Nhựt Lan Kiết Lập A- Lâm Tân 100.000 đ 154) PH Thạch Thị Phương Linh Xa Mau 2- Phú Lộc 60.000 đ 155) PH Danh Thị Tài Linh Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 60.000 đ 156) PH Thạch Thị Cẩm Loan Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 157) PH Danh Thị Chúc Mai Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 158) PH Lý Thị Ánh Nguyệt Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 159) PH Thạch Minh Nhí Xa Mau 2- Phú Lộc 50.000 đ 160) PH Lý Thanh Phụng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 161) PH Lâm Phụng Trung Thành - Tuân Tức 50.000 đ 162) PH Lý Quang Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 163) PH Trần Anh Thư Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 100.000 đ 164) PH Lâm Thị Bích Thúy Châu Hưng 50.000 đ 165) PH Lữ Thị Mỹ Tiên Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 166) PH Lý Thị Hà Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 167) PH Thạch Thị Chanh Huy Tú Trung Hòa - Tuân Tức 200.000 đ 168) PH Thạch Minh Xuân B2 - Thạnh Tân 100.000 đ 169) PH Danh Thị Bé Ba Ấp B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 170) PH Tiết Minh Bằng Kiết Thắng-Lâm Kiết 100.000 đ 171) PH Sơn Trúc Đào Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 172) PH Sơn Diêu Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 173) PH Danh Hòa Xa Mau 2. TT Phú Lộc 100.000 đ 174) PH Thạch Thị Giang Hương Trương Hiền Thạnh Trị 100.000 đ 175) PH Lý Hoàng Khang Trung Bình- Tuân Tuất 100.000 đ 176) PH Sơn Thị ý Linh Trung Binh- Tuân Tuất 50.000 đ 177) PH Diệp Thị Linh Trung Thành - Tuân Tuất 100.000 đ 178) PH Quách Trọng Nghĩa Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 179) PH Thạch Trường Phát B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 180) PH Thạch Quy Trung Bình- Tuân Tuất 50.000 đ 181) PH Thạch Vang Thanh Xa Mau 2. TT Phú Lộc 50.000 đ 182) PH Lý Thị Thu Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 200.000 đ 183) PH Lý Thị Thiên Lâm Kiết - Thạnh Trị 100.000 đ 184) PH Sơn Thị Bảo Trân Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 185) PH Thạch Thị Giàu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 186) PH Hứa Khả Huy Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 187) PH Thạch Thanh Huy Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 188) PH Lý Minh Khang Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 189) PH Lý Thị Liền Trung Nhất - Lâm Tân 90.000 đ 190) PH Sơn Lý Thị Tài Liễu B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 191) PH Danh Ngọc Lộc Số 8 - TT Hưng Lợi 200.000 đ 192) PH Danh Lợi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 193) PH Danh Chấn Nguyên Trương Hiền - Thạnh Trị 100.000 đ 194) PH Lâm Thái Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 100.000 đ 195) PH Quách Thị Chằm Pây Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 196) PH Sơn Qúi Trung Hòa- Tuân Tức 100.000 đ 197) PH Danh Quy Số 9- TT Hưng Lợi 100.000 đ 198) PH Danh Thi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 199) PH Lý Thị Thanh Thúy Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 200) PH Thạch Thị Cẩm Tiên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 201) PH Sơn Bảo Trăm Chợ Cũ - TT Hưng Lợi 100.000 đ 202) PH Sơn Thị Huyền Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 203) PH Thạch Thị Mai Trinh Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 50.000 đ 204) PH Trần Lưu Viễn Tường Xa Mau 100.000đ 205) Ông Đặng Thái Ngọc TT Phú Lộc 500kg gạo 206) CBGVNV trường THCS DTNT Huyện Thạnh Trị 3.100.000 đ 207) Đại đức Lý Hải Trụ trì chùa Tuân Tức Cũ 1.500.000 đ 208) Xe khách Bảo Ngọc TT Phú Lộc 1.000.000 đ 209) Anh Lâm Phương Tùng Huyện Châu Thành. 1.000.000 đ 210) Anh Quách Ngọc Trí Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ xuyên 1.000.000 đ 211) Ông Phan văn Hó Tạp hóa Phú Lộc 1.100.000đ 212) Hội khuyến học huyện Thạnh Trị 1.000.000 đ 213) Ủy Ban Nhân Xã Thạnh Tân 1.000.000 đ 214) Ông Trương Vũ Phương Phó Chủ tịch UBND Huyện 1.000.000 đ 215) Xe khách Minh Châu TT Hưng Lợi 1.000.000 đ 216) Ngân Hàng Eximbank Chi Nhánh Bạc Kiêu 1.000.000 đ 217) Hòa thượng Hồng Kim Phuôn Chùa Lâm Kiết 1.000.000 đ 218) Xưởng dệt may Vĩnh Thịnh Bạc liêu 800.000đ 219) Ông Lý Việt Hài TT Phú Lộc 500.000đ 220) Cửa sắt Vũ TT Phú Lộc 500.000đ 221) Ông Lâm Thol Trưởng Dân Vân Huyện Thạnh Trị 500.000 đ 222) Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy 500.000 đ 223) Phòng GD-ĐT huyện 500.000 đ 224) Bảo Việt Thạnh Trị 500.000 đ 225) Ông Hứa Phận Trưởng phòng Dân Tộc huyện 500.000 đ 226) UBND TT Hưng Lợi 500.000đ 227) Đảng Ủy TT Hưng Lợi 500.000đ 228) Phòng Kế Hoạch Tài Chính huyện 500.000 đ 229) Cô Trần Ngọc Loan H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 2 500.000đ 230) Thầy Nguyễn Văn Dũ H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 500.000đ 231) Thầy Trần Anh Tân H. Trưởng trường THPT Thạn Tân 200.000 đ 232) Trường THCS Vĩnh Lợi 200.000 đ 233) Ông Sơn Minh Dũng Trưởng Công An TT Hưng Lợi 200.000đ 234) Photo Phường TT Phú Lộc 200.000 đ 235) Cô Lâm Thị Mỹ Căn tin trường DTNT 200.000đ 236) Hội Đồng Đội huyện 200.000 đ 237) Trạm Y Tế TT Hưng Lợi 200.000 đ 238) Ông Thạch SaRi Chủ tịch UBND TT Hưng Lợi 200.000 đ 239) Cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Thịnh TT Hưng Lợi 200.000đ 240) Ông Trần Phiên Lâm Tân 200.000 đ 241) Trường THCS Vĩnh Thành 200.000 đ 242) Ông Quách Tôn TT Hưng Lơi 300.000 đ 243) Trường THCS Châu Hưng Xã Châu Hưng 200.000 đ 244) Hội ngưới cao tuổi TT Hưng Lợi 200.000đ 245) Ông Quốc Bình (Phến) TT Hưng Lợi 200.000đ 246) Nguyễn Thành Tâm HNCT TT Hưng Lợi 200.000 đ 247) Ông Lý Bậc Hó Hưng lợi 200.000 đ 248) Cô Tăng Thị Thoa PBT Đoàn TT Hưng Lợi 200.000đ 249) Cafe Thùy Dương TT Phú Lộc 200.000 đ 250) Thầy Danh Dương Tiểu học Hưng Lợi 100.000đ 251) Ông Tô Đạt TT Hưng Lợi 100.000 đ 252) Cửa nhôm Trương Hiền-Thạnh trị 100.000 253) Đại lí thuốc tây Cô Dung Phú Lộc 100.000 254) Thầy Bel Hưng lợi 50.000 đ
Chi tiết tin
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

Nhận định lại công tác tháng 9 và kế hoạch hoạt động của trường trong tháng 10/2018 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠNH TRỊ

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 137   /DTNT.TT

Thạnh Trị, ngày 03  tháng 10  năm  2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

          A. Nhận định lại tình hình thực hiện công tác tháng 9/2018

1. Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng

- Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018).

- Nghỉ lễ Quốc khánh với tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Công tác chuyên môn

- Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

- Khảo sát chất lượng đầu năm (khối 6).

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tập huấn trang trường học kết nối.

- Báo cáo số liệu đầu năm về phòng GD&ĐT.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Duy trì tốt việc bảo quản và sử dụng CSVC hiện có.

- Kiểm tra và bàn giao CSVC cho các bộ phận quản lý.

4. Công tác chủ nhiệm

- Tổ chức Đại hội cha mẹ HS lớp đầu năm.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tổ chức cho HS vui tết Trung thu.

5. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

- Thực hiện tốt lịch trực.

- Trực buổi chiều chưa quan sát tốt việc tự quản của các lớp.

6. Thư viện

- Giới thiệu sách báo mới theo chủ điểm tháng.

- Duy trì tốt việc đọc sách báo trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

7. Đoàn thể, xã hội

7.1. Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018).

  - Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bô, công chức, viên chức (Dự kiến: lúc 7h30 ngày 15/9/2018).

  - Báo cáo số lượng đoàn viên đăng kí hiến máu về Liên đoàn Lao động huyện.

  - Nộp báo cáo đăng kí thi đua hai tốt về Phòng Giáo dục và thi đua trong hệ thống công đoàn.

          - Cho đoàn viên đăng ký thực hiện ATGT, gia đình văn hóa và giỏi việc trường - đảm việc nhà.

  - Tặng quà tết Trung thu cho con đoàn viên đạt thành tích trong học tập.

7.2. Đoàn thanh niên - Đội thiếu niên

- Tham gia chăm sóc cây xanh xung quanh khuôn viên trường.

- Tổ chức Đại hội chi đoàn giáo viên.

   - Tiến hành tập dợt văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới.

   - Phối hợp với BGH và BCH Chi đoàn GV tổ chức Lễ - Hội khai giảng năm học mới 05/9/2018.

   - Tập luyện đội nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng. 

   - Phối hợp với các bộ phận và GVCN ổn định nền nếp và đạo đức của học sinh ngay từ đầu năm học.  

   - Lập kế hoạch cho HS tham gia phong trào: "Vườn hoa của em" và "Trang trí lớp học".

   - Tiến hành xây dựng vườn hoa Liên đội.

   - Xây dựng thang điểm thi đua.

   - Tổ chức tết Trung thu cho các em HS vui chơi

8. Chữ thập đỏ - Y tế

- Duy trì việc cấp phát thuốc các loại bệnh thông thường cho HS.

- Kiểm tra và lưu phẩm bếp ăn theo quy định.

9. Vườn trường

Duy trì tốt việc chăm sóc cây xanh, kiểng.

10. Quản sinh

- Nền nếp sinh hoạt nội trú được giữ vững.

- Duy trì việc họp nội trú hằng tuần nhằm trấn chỉnh kịp thời trường họp HS vi phạm cũng như nắm được nhu cầu bức thiết của HS trong sinh hoạt nội trú.

11. Quản lý

- Hướng dẫn GVCN tổ chức đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

- Báo cáo số liệu đầu năm: GDPT, GDDT về Phòng GD&ĐT.

          B. Kế hoạch tháng 10/2018

I. Triển khai các Công văn chỉ đạo của các cấp

-Công văn số 2015/SGDĐT-TCCB ngày 07/9/2018 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

- Công văn số 265/PGDĐT ngày 19/9/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị về tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Thạnh Trị trong năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo.

- Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử GV làm tổng phụ trách Độ trong các cơ sở gióa dục phổ thông công lập.

- Quyết định số 78/QĐ-PGDĐT ngày 28/9/2018 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị về việc thành lập Hội đồng bộ môn thuộc phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị.

- Các văn bản liên quan đến chuyên môn.

II. Kế hoạch tháng 10/2018

1. Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng

- Tuyên truyền ngày thành lập Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -  20/10/ 2018).

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng và ý thức chấp hành pháp luật trong CB, GV, NV và học sinh.

2. Công tác chuyên môn

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học (02/10/2018).

- Xây dựng kế hoạch bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Mở chuyên đề cấp trường ở tổ Văn-Sử-Địa-GDCD-Anh-Khmer

- Sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học Tổ Toán-Tin, tổ Lý-Hóa-Sinh-Năng khiếu.

- Kiểm tra chuyên đề: Huỳnh Đa Ra Quốt, Võ Thị Liễu.

- Kiểm tra toàn diện: Quách AlPha

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Xây dựng kế hoạch xanh, sạch, đẹp, an toàn trong nhà vệ sinh, phòng ăn, phòng ở của học sinh.

- Phân công thành viên Câu lạc bộ thể dục thể thao tập luyện.

- Theo dõi việc bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kiểm tra hồ sơ sổ sách của các bộ phận.

- Kiểm tra phần mềm quản lý thiết bị dạy học.

- Duy trì sửa chữa nhỏ CSVC.

4. Công tác chủ nhiệm

- Quân tâm đến tỷ lệ chuyên cần.

- Nắm rõ từng học sinh lớp chủ nhiệm về hoàn cảnh gia đình, các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến HS.

5. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học và sinh hoạt nội trú trong trường.

6. Thư viện

- Duy trì việc đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Sắp xếp gọn gàn CSVC, sách báo đảm báo thuận tiện cho việc đọc, nghiên cứu.

7. Đoàn thể, xã hội

7.1. Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tuyên truyền ngày thành lập Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -  20/10/ 2018).

- Xây dựng kế hoạch công đoàn năm học 2018-2019.

- Phối hợp với chính quyền đến thăm nhà đoàn viên nhân dịp lễ Senđolta (Cô Huyền: ngày 7/10/2018).

- Vận động đoàn viên tham gia trợ vốn không lãi.

7.2. Đoàn thanh niên

Tham gia chăm sóc cây xanh xung quanh khuôn viên trường.

  7.3. Đội thiếu niên

- Tổ chức h đại hội Liên Đội, hội thao cấp trường.

- Trang trí tin ảnh hoạt.

  8. Chữ thập đỏ - Y tế

  - Tiếp đoàn kiểm tra y tế của trung tâm y tế huyện.

- Vận động HS ủng hộ lũ lụt các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ.

- Duy trì việc lưu phẩm và sơ cấp cứu HS.

9. Vườn trường

- Quy hoạch và trồng thêm cây xanh.

- Duy trì việc chăm sóc và bón phân cây xanh, cây kiểng.

10. Ban quản sinh

- Tăng cường kiểm tra giờ ngủ trưa và đêm của HS.

- Phối hợp bảo vệ quản lý chặt chẽ việc ra vào trường của các em

11. Quản lý

- Phân công trực lễ Đolta.

- Tổ chức dạy bù lễ Sen Đol Ta.

- Chỉ đạo các bộ phận, giáo viên tiến hành cho HS thể dục buổi sáng các ngày trong tuần và thể dục giữa giờ vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu (GV TD, TPT, Giáo vụ, GV trực đêm nội trú).

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra toàn diện, chuyên đề GV.

- Mở chuyên đề cấp trường.

- Dự giờ đột xuất giáo viên.

MỐC THỜI GIAN

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

07/10

7h30: Họp HĐSP

 

08-10/10

Nghỉ lễ Sen Đol Ta

 

13-14/10

Dạy bù 08-09/10

 

15/10

Tuyên truyền ngày thành thành lập Hội thanh niên Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam trong buổi SHDC.

 

27-28/10

Tổ chức Hội thao cấp trường

 

                                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Hiệu trưởng  (Tin được đưa bởi:  Admin)
Tin cùng nhóm
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 TUẦN 5
Góc âm nhạc
Danh sách website
Liên kết thường dùng
Trang thông tin điện tử Trường THCS Dân Tộc Nội Trú Huyện Thạnh Trị: dtntthanhtri.edu.vn.
Địa chỉ: ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Tổng biên tập: Hồng Thanh Thoại- Hiệu trưởng; Điện thoại: 0793898556

Số lần truy cập trang web: 102903 Lượt truy cập
Có 2 khách đang truy cập