KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018
1) PH Sơn Thái An Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 2) PH Sơn Trà Tú Anh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 3) PH Sơn Thái Anh Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 4) PH Lê Hải Âu Tràm Kiến - Châu Hưng 50.000 đ 5) PH Lý Khởi Bằng Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 6) PH Dương Hoàng Bảnh Kiết lập A - Lâm Tân 50.000 đ 7) PH Danh Thị Ngọc Bích Mỹ Tây B - Mỹ Qưới 100.000 đ 8) PH Lý Thị Hoàng Dung Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 9) PH Danh Chí Dũng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 10) PH Sơn Minh Hải Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 11) PH Danh Hậu Ấp 23 - Châu Hưng 100.000 đ 12) PH Lâm Vũ Hoàng Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 13) PH Thạch Nhựt Hồng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 14) PH Lý Thanh Huy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 15) PH Tăng Huy Số 9 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 16) PH Phương Thị Huyền Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 17) PH Lý Vĩnh Kỳ Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 18) PH Trịnh Thị Ngọc Linh Báo Cát - Châu Hưng 100.000 đ 19) PH Đinh Văn Lộc Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 20) PH Phan Thị Kim Ngân Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 21) PH Thạch Ngoan Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 22) PH Thạch Thị Bích Ngọc Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 23) PH Danh Hoàng Nhanh Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 24) PH Lý Thị Nhụy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 25) PH Thạch An Phú Trung Hòa - Tuân Tức 100.000 đ 26) PH Lữ Thị Ngọc Qúy Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 27) PH Trần Thị Kim Quyên Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 28) PH Huỳnh Thị Va Ri Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 29) PH Trần HữuTâm Vĩnh Thành - Vĩnh Lợi 50.000 đ 30) PH Danh Chí Thắng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 31) PH Kim Thị Bích Thảo Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 32) PH Lý Hồng Trang Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 33) PH Thạch Thị Xà Trang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 34) PH Quách Sơn Tùng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 500.000 đ 35) PH Lâm Hoàng Tỷ Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 90.000 đ 36) PH Thạch Hữu Bằng Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 37) PH Trần Tư Cách Vĩnh Phong - Vĩnh Qưới 100.000 đ 38) PH Thạch Thị Bích Đào Xóm Tro 2 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 39) PH Quách Thành Đạt Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 40) PH Thạch Dĩ Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 41) PH Võ Nhật Duy Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 42) PH Đinh Tiến Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 43) PH Danh Hữu Duy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 44) PH Dương Minh Hào Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 45) PH Lý Chí Hiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 46) PH Châu Húa Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 50.000 đ 47) PH Thạch Minh Khang B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 48) PH Danh Kiệt Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 49) PH Sơn Tài Lộc Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 50) PH Lâm Si Lợi Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 51) PH Ngô Thành Minh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 52) PH Thạch Thị Mừng Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 53) PH Châu Diễm My Bào Cát - Châu Hưng 50.000 đ 54) PH Lý Thị Bé Ngân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 55) PH Sơn Thị Thảo Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 56) PH Danh Thị Huỳnh Như Vĩnh Thành - Vĩnh Qưới 100.000 đ 57) PH Danh Thị Phương Oanh Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 200.000 đ 58) PH Thạch Phét Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 59) PH Danh Hoàng Phương B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 60) PH Hàn Thị Quyên Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 61) PH Danh Thị Na Rin Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 62) PH Trần Ngọc Thắm Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 63) PH Lâm Thu Thảo Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 64) PH Đồ Minh Thông Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 65) PH Lý Bích Thuận Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 66) PH Sơn Thị Yến Hồng Thủy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 67) PH Sơn Thị Thanh Thủy Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 68) PH Sơn Tinh Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 69) PH Bành Thị Thái Châu Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 70) PH Sơn Danh Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 71) PH Triệu Đô Số 8 - Châu Hưng 50.000 đ 72) PH Danh Đô Vĩnh Tiền - Vĩnh Biên 50.000 đ 73) PH Danh Huỳnh Hữu Đức Ấp B1- Thạnh Tân 100.000 đ 74) PH Lý Văn Được Tân Định - Tuân Tức 50.000 đ 75) PH Triệu Quốc Duy Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 76) PH Lý Thị Duyên Tân Lợi - Thạnh Tân 50.000 đ 77) PH Phạm Lý Hải Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 78) PH Thạch Thanh Hào Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 79) PH Thạch Huỳnh Hậu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 80) PH Sơn Hiệp Trương Hiền -Thạnh Trị 50.000 đ 81) PH Thạch Minh Hiếu B2 - ThạnhTân 50.000 đ 82) PH Danh Thị Như Huỳnh Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 83) PH Lý Văn Kiệt Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 84) PH Danh Thị Lel Số 8 - TT Hưng lợi 50.000 đ 85) PH Dương Hữu Luân B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 86) PH Thạch Thị Lệ Ngân Xa Mau 2 - TTPhú Lộc 50.000 đ 87) PH Danh Hồng Nhi Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 88) PH Đào Nguyễn Thái B1 - Thạnh Tân 50.000 đ 89) PH Lâm Yến Thanh Kinh Ngay 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 90) PH Dương Cẩm Thúy Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 91) PH Huỳnh Thị Thanh Thủy Tân Lợi - Thạnh Tân 100.000 đ 92) PH Lâm Tình Số 9 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 93) PH Ngô Mạnh Trường Khóm 2 - TX Ngã Năm 100.000 đ 94) PH Huỳnh Triệu Ánh Xuân Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 95) PH Triệu Nhật Ái Tân Lợi- Thạnh Tân 50.000 đ 96) PH Lâm Sơn Vũ anh Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 97) PH Dương Nhật Anh Trung Hòa -Tuân Tức 50.000 đ 98) PH Danh Cường Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 99) PH Cao Thị Mỹ Dung Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 100) PH Diệp Thị Cẩm Giang Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 101) PH Trần Thị Ngọc Hà B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 102) PH Thạch Thị Hoa Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 103) PH Liêu Thị Nhã Linh B1- Thạnh Tân 50.000 đ 104) PH Triệu Minh Long Kiết Lập A - Lâm Tân 50.000 đ 105) PH Danh Thị Ngọc Mỹ Giồng Chùa - TT Hưng Lợi 50.000 đ 106) PH Sơn Thị Bích Ngân Xóm Tro 2 - Châu Hưng 50.000 đ 107) PH Sơn Thị Ngoan Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 108) PH Cao Thị Kim Phụng Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 109) PH Sơn Hoàng Quy Trung Bình-Tuân Tức 50.000 đ 110) PH Thạch Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 111) PH Nguyễn Thị Kim Tỏa B1- Thạnh Tân 100.000 đ 112) PH Dương Hoàng Tỏa B2- Thạnh Tân 50.000 đ 113) PH Võ Thị Trang Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 114) PH Quách Minh Trí Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 115) PH Thạch Trường Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 116) PH Lâm Thị Triệu Vy Số 8 - TT Hưng Lợi 100.000 đ 117) PH Lý Hoàng Xiếu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 118) PH Sơn Thị Ngọc Yến Vĩnh Thành-Vĩnh Quới 50.000 đ 119) PH Đinh Quốc Bảo Ấp Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 120) PH Dương Thị Kim Chi Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 50.000 đ 121) PH Lý Thị Kiều Diễm Ấp Trà Do - Xã Lâm Kiết 50.000 đ 122) PH Trần Ngọc Huy Ấp Trung Thành - Tuân Tức 200.000đ 123) PH Thạch Ngọc Khá Ấp Kiết Thắng -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 124) PH Trần Văn Khang Ấp Kinh Ngay 2 - Châu Hưng 50.000 đ 125) PH Danh Thị Kiều Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 50.000 đ 126) PH Thạch Vi Mel Ấp Tân Lợi -Xã Thạnh Tân 30.000 đ 127) PH Danh Thị Mi Ấp Nàng Rền - TT Phú Lộc 50.000 đ 128) PH Lâm Thị Diễm My Ấp Kinh Ngay II - Châu Hưng 100.000 đ 129) PH Lý Thị Ngân Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 130) PH Danh Thị Hồng Ngân Ấp Trung Nhất - Xã Lâm Tân 50.000 đ 131) PH Thạch Thị Thu Ngọc Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 100.000 đ 132) PH Danh Thị Yến Nhanh Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 100.000 đ 133) PH Mai Quỳnh Như Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 134) PH Danh Đức Phú Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 500.000 đ 135) PH Sơn Lý Hồng Phúc Ấp Trung Hòa - Tuân Tức 50.000 đ 136) PH Lâm Thị Quyên Ấp Xóm Tro II - Châu Hưng 200.000 đ 137) PH Trần Thị Thu Thanh Ấp B2 - Xã Thạnh Tân 50.000 đ 138) PH Huỳnh Thel Ấp Kiết Lợi -Xã Lâm Kiết 50.000 đ 139) PH Trần Huỳnh Anh Thư Ấp Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 140) PH Trần Kim Tiến Ấp B2 -Xã Thạnh Tân 200.000 đ 141) PH Trịnh Thị Bảo Trang Ấp Bào Cát - TT Hưng Lợi 100.000 đ 142) PH Thạch Thị Chành Ty Ấp Trung Nhất -Xã Lâm Tân 50.000 đ 143) PH Triệu Hoàng Vinh Ấp Kiết Lập B -Xã Lâm Tân 100.000 đ 144) PH Thạch Tường Vy Ấp Số 9- TT Hưng Lợi 200.000 đ 145) PH Trần Thị Bích Châm Kiết lập A - Lâm Tân 100.000 đ 146) PH Trần Văn Chanh Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 147) PH Trần Thi Bích Du Trung Bình - Tuân Tức 50.000 đ 148) PH Sơn Thanh Duy B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 149) PH Sơn Thị Bé Hà Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 150) PH Thạch Thị Hảo Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 151) PH Lâm Hiếu Kiết Lợi - Lâm Kiết 100.000 đ 152) PH Trịnh Thị Huệ Kinh Ngay 2- Châu Hưng 100.000 đ 153) PH Trần Nhựt Lan Kiết Lập A- Lâm Tân 100.000 đ 154) PH Thạch Thị Phương Linh Xa Mau 2- Phú Lộc 60.000 đ 155) PH Danh Thị Tài Linh Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 60.000 đ 156) PH Thạch Thị Cẩm Loan Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 157) PH Danh Thị Chúc Mai Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 158) PH Lý Thị Ánh Nguyệt Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 159) PH Thạch Minh Nhí Xa Mau 2- Phú Lộc 50.000 đ 160) PH Lý Thanh Phụng Trung Bình - Tuân Tức 100.000 đ 161) PH Lâm Phụng Trung Thành - Tuân Tức 50.000 đ 162) PH Lý Quang Số 8 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 163) PH Trần Anh Thư Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 100.000 đ 164) PH Lâm Thị Bích Thúy Châu Hưng 50.000 đ 165) PH Lữ Thị Mỹ Tiên Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 166) PH Lý Thị Hà Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 167) PH Thạch Thị Chanh Huy Tú Trung Hòa - Tuân Tức 200.000 đ 168) PH Thạch Minh Xuân B2 - Thạnh Tân 100.000 đ 169) PH Danh Thị Bé Ba Ấp B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 170) PH Tiết Minh Bằng Kiết Thắng-Lâm Kiết 100.000 đ 171) PH Sơn Trúc Đào Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 172) PH Sơn Diêu Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 173) PH Danh Hòa Xa Mau 2. TT Phú Lộc 100.000 đ 174) PH Thạch Thị Giang Hương Trương Hiền Thạnh Trị 100.000 đ 175) PH Lý Hoàng Khang Trung Bình- Tuân Tuất 100.000 đ 176) PH Sơn Thị ý Linh Trung Binh- Tuân Tuất 50.000 đ 177) PH Diệp Thị Linh Trung Thành - Tuân Tuất 100.000 đ 178) PH Quách Trọng Nghĩa Trung Nhất-Lâm Tân 50.000 đ 179) PH Thạch Trường Phát B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 180) PH Thạch Quy Trung Bình- Tuân Tuất 50.000 đ 181) PH Thạch Vang Thanh Xa Mau 2. TT Phú Lộc 50.000 đ 182) PH Lý Thị Thu Thảo Trung Nhất - Lâm Tân 200.000 đ 183) PH Lý Thị Thiên Lâm Kiết - Thạnh Trị 100.000 đ 184) PH Sơn Thị Bảo Trân Kiết lập B- Lâm Tân 50.000 đ 185) PH Thạch Thị Giàu Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 50.000 đ 186) PH Hứa Khả Huy Xa Mau 2 - TT Phú Lộc 100.000 đ 187) PH Thạch Thanh Huy Kiết Lợi - Lâm Kiết 50.000 đ 188) PH Lý Minh Khang Kiết Thắng - Lâm Kiết 50.000 đ 189) PH Lý Thị Liền Trung Nhất - Lâm Tân 90.000 đ 190) PH Sơn Lý Thị Tài Liễu B2 - Thạnh Tân 50.000 đ 191) PH Danh Ngọc Lộc Số 8 - TT Hưng Lợi 200.000 đ 192) PH Danh Lợi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 193) PH Danh Chấn Nguyên Trương Hiền - Thạnh Trị 100.000 đ 194) PH Lâm Thái Nguyên Kiết Lập B - Lâm Tân 100.000 đ 195) PH Quách Thị Chằm Pây Trung Nhất - Lâm Tân 50.000 đ 196) PH Sơn Qúi Trung Hòa- Tuân Tức 100.000 đ 197) PH Danh Quy Số 9- TT Hưng Lợi 100.000 đ 198) PH Danh Thi Trung Nhất - Lâm Tân 100.000 đ 199) PH Lý Thị Thanh Thúy Xóm Tro 1 - TT Hưng Lợi 50.000 đ 200) PH Thạch Thị Cẩm Tiên Kiết Lập B - Lâm Tân 50.000 đ 201) PH Sơn Bảo Trăm Chợ Cũ - TT Hưng Lợi 100.000 đ 202) PH Sơn Thị Huyền Trang Trương Hiền - Thạnh Trị 50.000 đ 203) PH Thạch Thị Mai Trinh Tà Điếp C1 - Thạnh Trị 50.000 đ 204) PH Trần Lưu Viễn Tường Xa Mau 100.000đ 205) Ông Đặng Thái Ngọc TT Phú Lộc 500kg gạo 206) CBGVNV trường THCS DTNT Huyện Thạnh Trị 3.100.000 đ 207) Đại đức Lý Hải Trụ trì chùa Tuân Tức Cũ 1.500.000 đ 208) Xe khách Bảo Ngọc TT Phú Lộc 1.000.000 đ 209) Anh Lâm Phương Tùng Huyện Châu Thành. 1.000.000 đ 210) Anh Quách Ngọc Trí Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ xuyên 1.000.000 đ 211) Ông Phan văn Hó Tạp hóa Phú Lộc 1.100.000đ 212) Hội khuyến học huyện Thạnh Trị 1.000.000 đ 213) Ủy Ban Nhân Xã Thạnh Tân 1.000.000 đ 214) Ông Trương Vũ Phương Phó Chủ tịch UBND Huyện 1.000.000 đ 215) Xe khách Minh Châu TT Hưng Lợi 1.000.000 đ 216) Ngân Hàng Eximbank Chi Nhánh Bạc Kiêu 1.000.000 đ 217) Hòa thượng Hồng Kim Phuôn Chùa Lâm Kiết 1.000.000 đ 218) Xưởng dệt may Vĩnh Thịnh Bạc liêu 800.000đ 219) Ông Lý Việt Hài TT Phú Lộc 500.000đ 220) Cửa sắt Vũ TT Phú Lộc 500.000đ 221) Ông Lâm Thol Trưởng Dân Vân Huyện Thạnh Trị 500.000 đ 222) Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy 500.000 đ 223) Phòng GD-ĐT huyện 500.000 đ 224) Bảo Việt Thạnh Trị 500.000 đ 225) Ông Hứa Phận Trưởng phòng Dân Tộc huyện 500.000 đ 226) UBND TT Hưng Lợi 500.000đ 227) Đảng Ủy TT Hưng Lợi 500.000đ 228) Phòng Kế Hoạch Tài Chính huyện 500.000 đ 229) Cô Trần Ngọc Loan H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 2 500.000đ 230) Thầy Nguyễn Văn Dũ H. Trưởng trường THCS Phú Lộc 500.000đ 231) Thầy Trần Anh Tân H. Trưởng trường THPT Thạn Tân 200.000 đ 232) Trường THCS Vĩnh Lợi 200.000 đ 233) Ông Sơn Minh Dũng Trưởng Công An TT Hưng Lợi 200.000đ 234) Photo Phường TT Phú Lộc 200.000 đ 235) Cô Lâm Thị Mỹ Căn tin trường DTNT 200.000đ 236) Hội Đồng Đội huyện 200.000 đ 237) Trạm Y Tế TT Hưng Lợi 200.000 đ 238) Ông Thạch SaRi Chủ tịch UBND TT Hưng Lợi 200.000 đ 239) Cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Thịnh TT Hưng Lợi 200.000đ 240) Ông Trần Phiên Lâm Tân 200.000 đ 241) Trường THCS Vĩnh Thành 200.000 đ 242) Ông Quách Tôn TT Hưng Lơi 300.000 đ 243) Trường THCS Châu Hưng Xã Châu Hưng 200.000 đ 244) Hội ngưới cao tuổi TT Hưng Lợi 200.000đ 245) Ông Quốc Bình (Phến) TT Hưng Lợi 200.000đ 246) Nguyễn Thành Tâm HNCT TT Hưng Lợi 200.000 đ 247) Ông Lý Bậc Hó Hưng lợi 200.000 đ 248) Cô Tăng Thị Thoa PBT Đoàn TT Hưng Lợi 200.000đ 249) Cafe Thùy Dương TT Phú Lộc 200.000 đ 250) Thầy Danh Dương Tiểu học Hưng Lợi 100.000đ 251) Ông Tô Đạt TT Hưng Lợi 100.000 đ 252) Cửa nhôm Trương Hiền-Thạnh trị 100.000 253) Đại lí thuốc tây Cô Dung Phú Lộc 100.000 254) Thầy Bel Hưng lợi 50.000 đ
Chi tiết tin
KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

Tình hình thực hiện công tác tháng 03 và kế hoạch tháng 4/2018PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠNH TRỊ

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:    /DTNT.TT

Thạnh Trị, ngày 12  tháng 4  năm  2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

          A. Nhận định lại tình hình thực hiện công tác tháng 3/2018

1. Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng

Tuyên truyền kỉ niệm 108 ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2018) và ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

2. Công tác chuyên môn

- Tổ chức Hội đồng kiểm tra nhiệm ý tiếng Khmer hoàn thành chương trình tiểu học và lớp 9 (14/3/2018). Kết quả: Đạt: 85 (TH: 22, THCS: 63)

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện vòng thực hành từ ngày 05/3/2018.

- Kiểm tra và khắc phục sai sót học bạ lớp 9 chuẩn bị xét TN THCS.

- Khảo sát chất lượng HS môn Toán, Văn, Anh văn; xây dựng kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

- Tổ chức dự giờ, thao giảng: 05 tiết (04G, 01K).

- Mở chuyên đề cấp trường tổ Toán - Tin. Kết quả: Chưa có

- Sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học: tổ Văn-Sử-Địa-GDCD-Anh-Khmer. Kết quả: Chưa có

- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. Kết quả: kiểm tra chuyên đề cô Dân (T)

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên các tổ. Kết quả: Chưa có

- Dạy học theo chử đề: chưa có kết quả.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất bị hư hỏng.

- Cập nhật kịp thời vào sổ mượn trả thiết bị.

- Tham gia Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Kết quả đạt giải khuyến khích.

- Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh đạt 01 giải nhất và 01 giải nhì

4. Công tác chủ nhiệm

Duy trì tốt việc chăm sóc cây xanh, kiểng trong lớp, vườn hoa Chi đội.

5. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

          Thực hiện nghiêm túc giờ giấc.

6. Thư viện

Duy trì tốt việc đọc sách của GV và HS.

7. Đoàn thể, xã hội

7.1. Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tuyên truyền kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Giao lưu với trường PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú (ngày 3/3/2018).

- Tổ chức họp mặt 8/3 tại trường ngày 10/3/2018.

          - Vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả: có 04 đòn viên công đoàn tham gia

          - Vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2018 theo Công văn số 02/CV-LĐLĐ ngày 02/3/2018 của Liên đoàn Lao động huyện.         

7.2. Đoàn thanh niên

- Duy trì tốt công tác lao động vệ sinh môi trường.

- Tổ chức đưa 63 học sinh đi về nguồn tại khu di tích lịch sử Dinh Độc lập và Bến Nhà rồng - thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức kết nạp Đoàn cho 50 học sinh khối 9.

  7.3. Đội thiếu niên

- Làm lễ trưởng thành đội cho học sinh khối 9.

- Tham gia viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 (đạt 250 bài)

- Chọn 01 sản phẩm dự thi  Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện.

  8. Chữ thập đỏ - Y tế

- Duy trì công tác trực và sơ cấp cứu học sinh.

- Kiểm tra và lưu phẩm hằng ngày bếp ăn tập thể.

- Kiểm tra căn tin về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Vườn trường

Tăng cường chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.

10. Ban quản sinh

Duy trì công tác trực và họp nội trú vào tối thứ năm hàng tuần.

11. Quản lý

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

- Tổ chức Hội đồng kiểm tra nhiệm ý hoàn thành chương trình tiểu học và lớp 9.

- Tổ chức đưa học sinh về nguồn tại khu di tích lịch sử Dinh Độc lâp và Bến Nhà rồng – TP Hồ Chí Minh.

          B. Kế hoạch tháng 4/2018

I. Triển khai các Công văn chỉ đạo của các cấp

- Công văn số 46/PGDĐT ngày 02/3/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương ngạch viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo TT số 05/2017/TT-BNV của Bộ nội vụ.

- Công văn số 492/SGDĐT-GDTrH ngày 9/3/2018 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Công văn số 70/PGD&ĐT ngày 21/3/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc hướng dãn chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2018.

- Kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT ngày 01/3/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Công văn số 58/ PGD&ĐT ngày 30/3/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Trị về việc tổng hợp danh sách giáo viên THCS thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I.

II. Kế hoạch tháng 3/2018

1. Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng

- Tổ chức tuyên truyền kỉ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 1/5/2018).

- Nghỉ tết Chol-Chnăm-Thmây, Giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4/2018, 01/5/2018 với tinh thần  "An toàn - Vui tươi -  Lành mạnh”.

2. Công tác chuyên môn

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII.

- Chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra hồ sơ dự xét TN lớp 9 theo cụm.

- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.

- Dự chuyên đề trực tuyến các môn Sinh, Vật lý, Địa lý.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, phong trào

- Cập nhật kịp thời vào sổ mượn trả thiết bị.

- Giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm điện nước.

4. Công tác chủ nhiệm

- Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần hằng ngày và giữ vững sĩ số sau các kỳ nghỉ lễ, tết.

- Duy trì tốt việc chăm sóc cây xanh, kiểng trong lớp, vườn hoa Chi đội.

5. Công tác trực: đêm, tự học buổi chiều, nội trú, văn phòng:

          Thực hiện nghiêm túc giờ giấc và tăng cường quan sát, theo dõi, nhắc nhở và ghi nhận trường hợp vi phạm.

6. Thư viện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ điểm trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

7. Đoàn thể, xã hội

7.1. Công đoàn

  - Chuẩn bị hồ sơ cho Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm học 2017 – 2018.

  - Thăm hỏi Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân dịp tết Chol – Chnăm – Thmây.

7.2. Đoàn thanh niên

- Tiếp tục tổ chức lao động vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên tổ chức ngày Hội thể thao.

  7.3. Đội thiếu niên

- Tiếp tục kết hợp với các bộ phận tăng cường kiểm tra đột xuất về việc thực hiện "Nề nếp - tác phong" của học sinh.

          - Duy trì chăm sóc Vườn hoa Liên đội và nhắc nhở các Chi đội chăm sóc vườn hoa của lớp mình.

          -  Tổ chức một số phong trào: Trò chơi, nghi thức Đội, kể chuyện về Bác.

          - Tập luyện nghi thức đội chuẩn bị tham gia nghi thức Đội cấp huyện.

  8. Chữ thập đỏ - Y tế

- Duy trì công tác trực và sơ cấp cứu học sinh.

- Kiểm tra và lưu phẩm hằng ngày bếp ăn tập thể.

- Đẩy mạnh kiểm tra căn tin về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Vườn trường

Tăng cường chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.

10. Ban quản sinh

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý học sinh vi phạm.

- Duy trì công tác họp nội trú vào tối thứ năm hàng tuần.

Hạn chế: một vài trường hợp HS vi phạm nhưng chưa phát hiện và xử lý kịp thời.

11. Quản lý

- Kiểm tra chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

- Thành lập các Hội đồng liên quan đến việc tổ chức kiểm tra HKII.

- Phân công trực tết, lễ.

 

 

MỐC THỜI GIAN

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

12/4

Họp HĐSP

 

14-16/4

Nghỉ tết Chol-chnam-thmay

 

20/4 (14h)

Tư vấn hướng nghiệp cho PHHS khối 9

BGH, thầy Bình, Thành Tài, Công

25/4

Nghỉ lễ giỗ tỏ Hùng Vương

 

28/4-01/5

Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

 

2-10/5

Kiểm tra HKII theo lịch PGD&ĐT

 

                                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Admin  (Tin được đưa bởi:  Admin)
Tin cùng nhóm
- LỊCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 TUẦN 5
Góc âm nhạc
Danh sách website
Liên kết thường dùng
Trang thông tin điện tử Trường THCS Dân Tộc Nội Trú Huyện Thạnh Trị: dtntthanhtri.edu.vn.
Địa chỉ: ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
Tổng biên tập: Hồng Thanh Thoại- Hiệu trưởng; Điện thoại: 0793898556

Số lần truy cập trang web: 98149 Lượt truy cập
Có 10 khách đang truy cập